Настоящите общи условия регламентират отношенията между“Био-инженеринг ” ЕооД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина ( В процес на работа )

“НИЕ”, “Био-инженеринг ЕооД”  със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, район Младост 4, Блок 426 вход 6 вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК   201 207 331

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.

“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.Mikroveda-farming-bg.com

“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.Mikroveda-farming-bg.com

предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

“ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

„БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция

“ОБЩИ УСЛОВИЯ”- За момента Био-инженеринг работи с куриерски фирми с услугата „наложен платеж“ . Както и лично предаване на стоката и консумативите по предварителна уговорка.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Био-инженеринг ЕооД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, чийто размер зависи от това на какво разстояние е от София и килограмите на поръчката.

Поръчки- се приемат на посочените телефони и имейл адрес.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи: 1.”Наложен платеж”. 2 Банков превод. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева.

В случай на плащане чрез “наложен платеж”при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разсписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Технополис сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Защита на личните данни- Био-Инженеринг ЕооД  се задължава да пази личните данни на клиента и да не ги прави публични.

Преглед на стоката.Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, район Младост 4, блок 426 вход 6.

Телефони 0898 420 916 / 0896 975 185